ภาพกิจกรรม / ฝึก ชกท.

กิจกรรม : ฝึก ชกท.111

วันที่ : ห้วงเดือน ต.ค.2562

สถานที่ : รร.จปร.

รายละเอียด : ห้วงเดือน ต.ค.2562 ในบ่ายของวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี สวท.รร.จปร. ได้ทำการฝึก ชกท.111 ให้ นนร.ชั้นปีที่ 1-2 และ 3

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th