ภาพกิจกรรม / นนร.ชั้น 5 ฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด

เมื่อวันที่ 3-12 ต.ค.62 กกลร.สวท.รร.จปร. ได้นำ นนร.ชั้นปีที่ 5  ฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด (การต่อสู้ด้วยมือเปล่า / การใช้ปืนพกขนาด 9 มม. / การใช้ปืนลูกซอง / การใช้ ปลย. M16-A4) ณ ศร.