ภาพกิจกรรม / 20 ตุลาคม 2566 พลตรี กรีฑา ศรีลัด ผอ.สวท.รร.จปร. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และทางบ้านมีฐานะยากจน รอบพื้นที่ รร.จปร. โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็นประธาน