ภาพกิจกรรม / พิธีมอบรางวัลวิชาทหารดีเด่น

กิจกรรม : พิธีมอบรางวัลวิชาทหารดีเด่น

วันที่ :

สถานที่ :

รายละเอียด

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001
โทร. 0-3739-3010-4 หรือ 0-2241-2691-4 , E-mail : webadmin@crma.rta.mi.th